Staff

 photo_numao2  photo_fukui6 Kimura Morita
Masayuki Numao Ken-ichi Fukui Tsukasa Kimura Takashi Morita
Professor Associate Professor Assistant Professor Assistant Professor
 female_icon-150x150  female_icon-150x150
Mamie Abe Yumiko Morikawa
Secretary Secretary

Students

student-male student-male student-male 
Taweesak Emsawas Nat Pavasant Pongpisit Thanasutives
D3 D3 D1
 student-female  student-male  student-male
Chen Yue Shintaro Tamai Taku Suwabe
M2 M1 M1

 

Past Members

Fall/Winter semester, 2021
Spring/Summer semester, 2021
Fall/Winter semester, 2020
Spring/Summer semester, 2020
Fall/Winter semester, 2019
Spring/Summer semester, 2019
Fall/Winter semester, 2018
Spring/Summer semester, 2018
2nd semester, 2017
1st semester, 2017
2nd semester, 2016
1st semester, 2016
2nd semester, 2015
1st semester, 2015
2nd semester, 2014
until 1st semester, 2014